messenger email phone
04.05.2020
Spolupráca s EDO

Uvažujete o využití evaluačných dotazníkov EDO?

Potom Vás asi zaujíma, čo je ich hlavným cieľom a na čo sú zamerané.

 

Cieľom dotazníkov EDO vyvinutých Neziskovou organizáciou DOBRÁ ŠKOLA je poskytovať riaditeľom a učiteľom objektívnu spätnú väzbu o ich vlastnej škole a zároveň umožniť školám isté porovnanie s inými školami.

 

V súčasnosti sú k dispozícii evaluačné dotazníky EDO zamerané na:

 

 • fyzické prostredie školy,
 • ciele, kultúru a identitu školy,
 • štýl riadenia,
 • komunikáciu a vzťahy medzi vedením a učiteľmi,
 • socioklímu a vzťahy medzi učiteľmi,
 • vyučovacie štýly učiteľov a klímu na hodinách,
 • komunikáciu a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi,
 • socioklímu a vzťahy medzi žiakmi,
 • komunikáciu a vzťahy medzi školou a rodičmi.

 

Obraz o práci ktorejkoľvek školy by nebol dostatočný, keby obsahoval iba vzdelávacie výsledky žiakov. Je potrebné pravidelne monitorovať aj názory hlavných aktérov (učiteľov, žiakov a rodičov) na dôležité aspekty chodu školy. Na tento účel sa dobre hodia práve uvedené dotazníky. Evaluačné dotazníky EDO môže využívať každá plnoorganizovaná základná škola. Dotazníky a sprievodné materiály sú dodávané v slovenskom jazyku. 
 

 

Po vyhodnotení dotazníkov (ktoré realizuje n. o. DOBRÁ ŠKOLA) dostane každá škola podrobnú správu o výsledkoch merania.

 

Keď už máte v rukách výstupy dotazníkov EDO a chcete

 

 • hĺbkovo porozumieť jednotlivým zisteniam,
 • osobne odkonzultovať výsledky s odborníkmi,
 • využiť ich pri ďalšom rozvoji Vašej školy,

 

spoločnosť EDUCON ako externý partner DOBREJ ŠKOLY Vám s tým dokáže pomôcť.

 

EDUCON poskytuje školám

 

 • hĺbkovú interpretáciu výsledkov dotazníkov EDO,
 • individuálne nastavenie rozvojových plánov školy na základe výstupov merania,
 • poradenstvo a konzultácie počas ich implementácie,
 • realizáciu rôznych rozvojových aktivít pre jednotlivcov i celý tím školy.

 

Forma spolupráce môže byť osobná, online (skype, zoom, mail...), individuálna aj skupinová.

 

Viac informácií a referencie na zrealizované aktivity EDUCONu na školách získate na info@educon.sk alebo telefonicky na 0944 163 341 alebo 0944 182 531.

Späť